radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

1. POCHWALONY BĄDŹ PANIE JEZU CHRYSTE za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel nam łaski i siły, byśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli. Spraw, byśmy w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierowali, a pełni ufności w Twoje obietnice, spotkanym ludziom dobrze czynić mogli, Błogosławieństwo Twego imienia niech stale nam towarzyszy, byśmy twą wolę pełnili i w rozgwarze tego świata nie zapominali, że nasza ojczyzna jest w niebie. Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy nasz uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. JUŻ NASTAŁ PORANEK Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracę i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć.

3. PANIE, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku.

Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Amen.

4. PANIE! OTWÓRZ MOJE OCZY na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał! Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!

5. ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień, jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga. JEZU, TOBIE ŻYJĘ! Jezu, Tobie umieram! Jezu, Twoim jestem w życiu i przy śmierci!

6. PANIE, Z SERCA CI DZIĘKUJĘ za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie: co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki, na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotykam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym byt zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie. Amen.

7. DO CIEBIE, O BOŻE! w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to: Boże mój, Ojcze! Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę dzisiaj i na zawsze. Bądź wola Twoja we mnie, i we wszystkim, co moją własność stanowi. Ojcze, pobłogosław moje przedsięwzięcie w tę dnia dzisiejszego poranną godzinę. Uczyniłem je przed Twoim Obliczem, bym wieczorem mógł ufnie przed Tobą stanąć. Amen.

8. OD CIEBIE POCHODZI i słońce, i księżyc, i niebios firmament. Ty, Ojcze, rządź nami, kieruj i prowadź! Panie, w Twych dłoniach początek i koniec, w Twoje ręce wszystko oddaję.

9. KOCHANY OJCZE NIEBIESKI dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień.


Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Jeśli zaś czegoś rozumem swoim pojąć nie zdołam, spraw, bym rozważał Twoje tajemnice. Strzeż mnie, bym nie oddalił się od Ciebie. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.

10. BOGU NA NIEBIE CZEŚĆ I CHWAŁA, ludziom na ziemi pokój. Wszechmocny Ojcze, Najwyższy Panie, bądź pochwalony. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, bądź pochwalony. Ty mieszkasz w światłości wiekuistej z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

11. NOWY DZIEŃ DAJESZ MI PANIE, a każdy jest jednakowo ważny przed Tobą. Dziękuję Ci za tę nową szansę i proszę, bym ten dzień dobrze przeżył, bym swe obowiązki należycie wypełnił, spotkanych ludzi uczciwie traktował i skorzystał z doświadczeń, które dzień ten przyniesie. Niech mnie radość nie ponosi, a przykrość nie zniechęca. Wśród spraw tysięcy, niech nie zagubię wolności dziecka Bożego. Gdyby moich wysiłków nie doceniono, lub nawet z pracy zwolniono, pomóż, bym się nie załamał i całkowicie zdał się na wolę Twoją. Spraw, bym Ci za wszystko dziękował nawet wtedy, gdyby ten dzień miał być dla mnie uciążliwy. W dzisiejszy poranek przed Twoim Obliczem rozważam Panie, co mi ten dzień przyniesie? Nie zdołam wszystkiego po Twej myśli spełnić, lecz proszę, niechaj będę lepszy niż wczoraj. W rozgwarze życia trudno mi się skupić, ale o Tobie niechaj przynajmniej pamiętam. Jest mi tak trudno kochać Cię gorąco, niechaj więc moja miłość będzie większa od mej słabości. Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość, daj jednak, bym ufnie na tej drodze ku Tobie postępował. Pomóż mi w tym wieczny Boże! Amen.

12. BĄDŹ POCHWALONY, PANIE JEZU CHRYSTE, Królu, wszelkiej chwały godny. Twoje królestwo bez granic, Twe panowanie bez końca. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Majestatyczna Twa Głowa, boskości koroną zdobiona, jasność z Twych oczu płynie i blask od Twego majestatu. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Bogactwem swojej łaski i swą światłością bądź nam bliski. A gdy na sąd przyjdziesz, o Chryste, do swego królestwa nas wprowadź. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.

13. BOŻE MÓJ I OJCZE! dziękuję Ci, żeś tej nocy mnie strzegł i nowy dzień mi darujesz. Ty mnie stworzyłeś. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa mnie odkupiłeś i do swojego królestwa wezwałeś. Chcę przeto być Ci posłuszny dziś i zawsze. Twoja święta wola niech się stanie. Oświeć mnie, bym poznał, co mam dzisiaj czynić. Zachowaj mnie od zła wszelkiego. Niech mnie prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia. Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę chcę dzisiaj wszystko czynić. Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę. Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną.

14. WSZECHMOGĄCY OJCZE, WIEKUISTY BOŻE, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla Imienia Twego cierpią prześladowanie. Za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi i za tych, których tęsknota za ojczyzną gryzie - też proszę. Proszę za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach, niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami, dziękuję. Amen.

15. PANIE JEZU CHRYSTE, odblasku jasności Ojca Niebieskiego, całym sercem dziękuję za światłość poranną, którą mi dziś oglądać pozwalasz. Słońce Sprawiedliwości, wzejdź do mego serca, bym postępował jako dziecię światłości i zasłużył na oglądanie Twej wiekuistej światłości. Panie! Nasze czasy są pełne niepokoju i wojen, a w Twoim Królestwie pokój i szczęśliwość. Proszę Cię przeto, udziel pokoju na drogach naszego życia. Udzielaj rady bezradnym, wspieraj słabych, wlej ufność w serca złamane. Pozwól nam z wiarą spoglądać w przyszłość. Przygotuj nas na Twoje przyjście.
Panie, wierzę! Ratuj moją słabą wiarę!

16. PAN, JEZUS CHRYSTUS, niech będzie przy mnie i mnie broni. Niech we mnie będzie i mnie strzeże. Niech przede mną będzie i mnie prowadzi, Niech obok mnie będzie i czuwa nade mną, I niech mnie błogosławi.

17. BOŻE MÓJ, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce, i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak, bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól, przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.

18. WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOGA Chwałę Pana głosić chcę pracą i wytchnieniem, i wszystkim, co czynić będę. Duszę i ciało, całe moje życie Bogu zupełnie oddaję. Jezu, udziel mi łaski ku temu. Chwałę Pana głosić chcę w radości i cierpieniu. Sam Pan Bóg niech mnie pouczy, co mnie do szczęścia prowadzi. Bogu swe życie poświęcam i Jego woli zupełnie ulegam. Jezu, pomagaj mi. Chwałę Pana głosić chcę, Jego wszechmoc światem rządzi. On przestrzega - zło jest kruche, dobro jest niezwyciężone. Tylko Bóg dać pokój może wiernemu swemu ludowi. Jezu, Dobry Pasterzu, pomagaj mi!

19. BOŻE MÓJ I PANIE, z Twojej ręki otrzymuję dzisiejszy dzień. Dziękuję, że mi pozwalasz go przeżywać. Gdy przystępuję do pracy, pomóż, bym o swoim zbawieniu nie zapomniał. Pouczaj mnie, jak w domu i miejscu pracy Twoją przy mnie obecność przeżywać. Wzbudzaj we mnie pragnienie by tak postępować, jak przystoi w Twojej obecności. Proszę Cię o to z miłości ku Tobie. Proszę przez Chrystusa, naszego Pana.

20. BOŻE MÓJ! Przed Twoim Obliczem staję na progu tego dnia. Dziękuję z serca, że zdrowy ze snu powstałem. Dziękuję za sen, który mnie pokrzepił. Dziękuję, że nad naszym domem czuwałeś. A teraz pozwalasz słońcu nad nami wschodzić. Ty jesteś dobry i wierny, i nas nie opuszczasz, o Boże. Nie lękam się przeto dnia dzisiejszego. Pobłogosław wszystko - i moje myśli, i moje czyny. Cokolwiek mnie spotka, bądź przy mnie. Daj mi pogodne i radosne myśli. Nie pozwól, bym komukolwiek przykrość wyrządził. Spraw, byśmy wszyscy odczuwali, że nie jesteśmy sami. Niech nie zapominamy, że mamy Ojca w niebie, i że każdy dzień nas do niego zbliża. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, Ty otwarłeś nam drogę do Ojca. Swym Słowem i łaską sakramentów pomagaj nam czynić to, co się Tobie podoba. Matko nasza, Maryjo, módl się za nami! Aniele Stróżu, bądź przy nas! Zaczynamy dzień w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

21. BOŻE MÓJ I ZBAWCO z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Nie wiem, czy radość, czy smutek mnie czeka. Ty wiesz wszystko. Wszystko od Ciebie pochodzi. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego Serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź. Niech ten dzień zbawienie przybliży mnie i wszystkim drogim mi osobom. Obyśmy się wszyscy do Ciebie zbliżyli!

22. Z OJCOWSKĄ CZUŁOŚCIĄ strzegłeś mnie tej nocy, dobry Boże mój. Za to i za wszelkie bogactwo łask dziękuję Ci. Od grzechu i nagłej śmierci zachowaj mnie. Błogosław, dobry Ojcze, moje myśli i czyny. Boży Aniele Stróżu, czuwaj nade mną. Maryjo, wstawiaj się za mną u boskiego swojego Syna, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.

23. DOBRY BOŻE! Dziękuję Ci za noc i odpoczynek. Na progu dnia, pokłon Ci oddaję. Moja dzisiejsza praca niech Twoją chwałę głosi. Błogosław moim wysiłkom. Czuwaj nad moim życiem i nad życiem drogich mi osób. Zachowaj nas od nieszczęść i niebezpieczeństw, od choroby i nagłej śmierci. Niech w grzech nie popadnę, lecz przeciwnie, niech się na drodze cnoty umacniam. Udziel mi do tego swej łaski. Amen.

24. NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ PANA pracę, rozrywkę i odpoczynek poświęcam. Moim programem niech będzie głoszenie chwały Pana. Z radością chcę służyć Panu. Jezu, daj łaskę ku temu. Panu, który światem rządzi, serce moje oddać chcę. Tylko dobrem - zło zwyciężać mogę. Wierność Panu, pokój narodom przynosi. Jezu, Dobry Pasterzu, daj łaskę wierności. Chcę chwałę Pana głosić w radości i smutku. Sam Pan mnie pouczy, co mam czynić. Bożej woli chcę być zawsze posłuszny. Jezu, daj łaskę ku temu. Pan dla ludzi niebo stworzył, w niebie moje miejsce jest. W doczesności cierpieniach, w pielgrzymce do nieba, ta prawda jasną pochodnią jest dla mnie. Panu całkowicie zaufać chcę w nadziei, że Jego światłość na wieki oglądać będę. Jezu, prowadź mnie do nieba.

25. WIEKUISTY OJCZE, praźródło i początku wszelkiego istnienia, pobłogosław ten dzień, który mi dajesz z nieprzebranego bogactwa Twojej dobroci. Napełnij mnie swoją łaską, bym mógł dobrem od Ciebie zaczerpniętym, na innych oddziaływać. Spraw, by ludzie poznali Ciebie i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, posłanego dla naszego zbawienia, i Ducha Świętego, który ma moc odnowić oblicze ziemi.

26. BOŻE MÓJ I OJCZE! Za rozpoczęty dzień, dziękuję Ci. Ty mnie stworzyłeś. Ty mnie, przez Syna Swojego odkupiłeś. Do Ciebie na zawsze należeć chcę. Niech Twoja Święta Wola staje się we mnie. Pomagaj mi poznawać, co mam czynić. Strzeż mnie od grzechu i od każdego niebezpieczeństwa. Pomóż mi, bym 2 poczuciem odpowiedzialności spełniał moje obowiązki. Chcę wszystko na Twoją chwałę czynić, wszystko, z miłości ku Tobie Boże mój i Ojcze. Amen

27. PANIE, BOŻE MÓJ, w podarku od Ciebie, nowy dzień dostaję, a z nim nowy kawałek mojego życia. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, że żyję odkupiony przez Twojego Syna, do chwały nieba powołany. Dziękuję, że dajesz mi wszystko, co do życia konieczne, również i to, co mi sprawia radość. Dziękuję, że o mnie pamiętasz i kochasz mnie. Tobie poświęcam ten dzień, moje myśli i czyny, moje prace i zmagania, to, co mi radość sprawi i to, co ciężarem będzie. Pobłogosław, bym we wszystkim Twoją wolę pełnił i Ciebie wychwalał. W Tobie Panie, swą ufność pokładam, gdyż od Ciebie wszelkie dobro pochodzi. Do Ciebie chcę należeć dzisiaj i przez wszystkie dni mojego życia. Amen.

28. POZWÓL MI CIEBIE WIDZIEĆ, PANIE! Pozwól mi Ciebie, widzieć Panie, w chlebie na stole, gdy z innymi go dzielę. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdy przechodzę ulicami, gdzie człowieka przytłacza: wrzawa, zgrzyt samochodów, łoskot przejeżdżających pociągów, warkot samolotów i pośpiech ogromny. Pozwól mi Ciebie widzieć przy mojej pracy - monotonnej, wyczerpującej, żmudnej, lecz i pięknej zarazem. Świat biegnie naprzód. Niech moja praca będzie przyczynkiem do jego rozwoju. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, wśród szczęśliwych i wśród tych, co na zgubnych drogach szczęścia szukają.

29. POZWÓL MI CIEBIE WIDZIEĆ, PANIE, w zaniedbanych, chorych, ułomnych, i wśród brutalnie poniewieranych, przez których do mnie przemawiasz, napominasz, prosisz i zachęcasz. Panie, Ty jesteś w tych, którzy mnie otaczają. Bliskość jest dobroczynna, rozgrzewa serca i Ciebie we wszystkich dostrzegać pozwala. Panie, pozwól mi Ciebie widzieć, gdy słońca promienie jaśnieją i życia drogi szczęśliwie się wiją. I wtedy Ciebie chcę widzieć, o Panie, gdy zgryzota i troski mnie przygniatają, gdy uświadamiam sobie, że pielgrzymem jestem tutaj, na tej ziemi, że umrzeć muszę i wszystko zostawię. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdyż wszystko, co dostrzegam i co tylko istnieje, od Ciebie pochodzi, w Tobie ma swe źródło, dzięki Tobie żyje. Pozwól mi Ciebie widzieć, o Panie. Amen.

30, CHRYSTE! Dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech twój przykład mnie prowadzi, Twoje Słowo mi przyświeca, Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, twoja łaska, boskim życiem darzy, Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.

31. PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY, bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam. Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha, zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach. Daj mi odczuwać ciepło Twej miłości, umacniaj we mnie życie Twojej łaski. Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta, przez ulice i place, przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki, i banki, przez wszystkie zakłady pracy. Przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Napełnij umysły i serca blaskiem Twej miłości. Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności. Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości, który nas prowadzi ku Tobie Boże, ku praźródłu wszelkiej światłości, miłości i życia.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

22 Cze 2024 - sobota
08:15 - 09:00
Msza św.

23 Cze 2024 - niedziela
10:30 - 11:30
Msza św.

23 Cze 2024 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony