radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Spis treści


Dopowiedzenia różańcowe

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica 1. Zwiastowanie
1. którego poczęcie zwiastował Anioł
2. który począł się Ducha Świętego
3. który nie naruszył Twego panieństwa
4. który będzie wielki
5. który będzie nazwany Synem Najwyższego
6. któremu Bóg da tron ojca Dawida
7. którego królestwu nie będzie końca
8. którego poczęciu powiedziałaś „tak”
9. który przyjął Twą pokorną wolę
10. który sobie wybrał Ciebie za Matkę

Tajemnica 2. Nawiedzenie
1. którego nosiłaś w swym łonie
2. z którym nawiedziłaś dom Elżbiety
3. z którego przybycia rozradował się Jan
4. który napełnił Elżbietę Duchem Świętym
5. który uczynił Ci wielkie rzeczy
6. którego imię jest święte
7. którego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
8. który rozprasza pysznych
9. który wywyższa pokornych
10. który łaknących napełnia dobrami

Tajemnica 3. Narodzenie Jezusa
1. którego porodziłaś w stajence
2. którego owinęłaś w pieluszki i złożyłaś w żłobie
3. którego karmiłaś swą dziewiczą piersią
4. którego Aniołowie wielbili śpiewem Gloria
5. któremu jako pierwsi cześć oddali pasterze
6. do którego gwiazda przywiodła Mędrców
7. któremu Mędrcy złożyli pokłon
8. którego Mędrcy uczcili złotem, kadzidłem i mirrą
9. na którego życie nastawał Herod
10. który musiał szukać ucieczki w Egipcie

Tajemnica 4. Ofiarowanie Jezusa
1. którego obrzezano ósmego dnia
2. któremu imię przed poczęciem nadał Anioł
3. którego wraz z Józefem zaniosłaś do świątyni
4. czterdzieści dni po narodzeniu ofiarowany Bogu
5. wykupiony parą ubogich gołąbków
6. wzięty na ręce przez starca Symeona
7. którego starzec Symeon pobłogosławił
8. który jest światłem na oświecenie pogan
9. który jest chwałą ludu Izraela
10. on jest znakiem, któremu sprzeciwiać się bedą

Tajemnica 5. Znalezienie Jezusa
1. z którym co roku pielgrzymowałaś do Jerozolimy
2. który pozostał sam w świątyni
3. którego szukałaś wśród krewnych i znajomych
4. który w świątyni słuchał uczonych i pytał
5. którego mądrością wszyscy się zdumiewali
6. który przebywał w Domu Ojca swego
7. który powrócił z Tobą i Józefem do Nazaretu
8. który był Tobie i Józefowi we wszystkim posłuszny
9. który pomnażał swą mądrość
10. rosnący w łasce u Boga i u ludzi

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnica 1.: CHRZEST W JORDANIE
1…którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel
2…który chrzci nas Duchem Świętym
3…który przykazał Janowi, by ten Go ochrzcił
4…na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5…o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój miły”
6…który pościł na pustyni przez czterdzieści dni
7…który był trzykrotnie kuszony przez diabła
8…który wzywa nas do nawrócenia
9…który powołał uczniów spośród rybaków
10…który uzdrawiał wszelką chorobę wśród ludu

Tajemnica 2.: CUD NA GODACH W KANIE GALILEJSKIEJ
1…który jest Mesjaszem, zapowiedzianym w Prawie
2…który jest zapowiedzianą Jakubowi drabiną do nieba
3…o którym powiedziałaś: „Uczyńcie, co wam powie”
4…który przemienił sześć stągwi wody w wino
5…którego cud w Kanie Galilejskiej był pierwszym znakiem
6…którego ciało jest prawdziwą świątynią Bożą
7…który sam jeden wie, co jest w człowieku
8…który oczekuje narodzonych z wody i z Ducha
9…który wzywa do poddania się tchnieniu Ducha Świętego,
10… jedyny, co zstąpił z nieba

Tajemnica 3.: PRZEPOWIADANIE KRÓLESTWA BOŻEGO
1…który nauczał o Królestwie w przypowieściach
2…który uczy, że Królestwo Boże jest ukryte
3…którego Królestwo wzrasta niczym ziarno
4…którego Królestwo podobne jest do zakwasu chlebowego
5…do którego Królestwa wiedzie ciasna brama
6…którego Królestwo należy do tych, co są podobni dzieciom
7…który szuka owcy zagubionej
8…który raduje się każdym nawróconym grzesznikiem
9…który ostrzega, że bogaczom trudno wejść do Królestwa
10…który objawił nam, że Królestwo już jest pośród nas

Tajemnica 4.: PRZEMIENIENIE
1…w którym Piotr wyznał oczekiwanego przez Izrael Mesjasza
2…który uczniom swą śmierć i zmartwychwstanie zapowiedział
3…który wzywa nas, byśmy myśleli o tym, co Boże
4…który przemienił się przed Piotrem, Jakubem i Janem,
5…którego szaty stały się lśniąco białe
6…z którym rozmawiali Mojżesz i Eliasz
7…o którym Ojciec zaświadczył: „To jest Syn mój umiłowany”
8…który objawia, że dla wierzącego wszystko jest możliwe
9…który wymaga, by pierwszy był sługą wszystkich
10…który objawia, że kto nie jest przeciwko Niemu, jest z Nim

Tajemnica 5.: USTANOWIENIE EUCHARYSTII
1…który podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi uczniom
2…który nakazał nam nawzajem sobie służyć
3…który daje nam nowe przykazanie miłości
4…który jest drogą, prawdą i życiem
5…którego Pascha wybawia nas z niewoli grzechu
6…który przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew
7…którego Krew jest krwią Nowego Przymierza
8…który wzywa nas do czujności i modlitwy
9…który daje nam pokój, którego świat dać nie może
10…który zwyciężył świat

TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica 1. Konanie w Ogrojcu
1. który wzywa nas do czujności
2. który trwożył się i smucił w ogrodzie Getsemani
3. który oblewał krwawym potem
4. który prosił Ojca, by zabrał od Niego kielich męki
5. który przyjął wolę Ojca
6. którego Anioł pocieszał
7. którego zdradził pocałunek Judasza
8. który uzdrowił odcięte ucho sługi arcykapłana
9. który wzywa nas, byśmy się modlili i czuwali
10. który wzywa nas, byśmy nie ulegli pokusie

Tajemnica 2. Biczowanie Jezusa
1. którego Piotr trzykroć się zaparł
2. spoliczkowany przed sądem arcykapłana
3. przez Sanhedryn uznany bluźniercą
4. z szat po raz pierwszy obnażony
5. do słupa przywiązany
6. którego ciało szarpano biczami
7. za nas wydany
8. cichy i pokornego serca
9. który przyszedł, by zbawić to, co zginęło
10. nie lękający się tych, którzy ducha zabić nie mogą

Tajemnica 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
1. którego nie potępił namiestnik rzymski
2. którym wzgardził naród wybrany
3. którego koronę upleciono z cierni
4. którego berło zrobiono z trzciny
5. na pośmiewisko w szkarłat ubrany
6. wyszydzony i wyśmiany
7. bity po głowie i opluwany
8. wyprowadzony to tłumu przez Piłata
9. o którym Piłat rzekł: „Oto człowiek”
10. który oczekuje od nas miłosierdzia

Tajemnica 4. Droga Krzyżowa
1. któremu krzyż na ramiona włożono
2. który pod krzyżem upadał
3. któremu pomagał przymuszony Szymon
4. który pocieszał płaczące niewiasty
5. który wziął na siebie nasze niemoce
6. którego wzywa nas, byśmy się zaparli siebie
7. który uczy nas miłości nieprzyjaciół
8. który którego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie
9. który poniósł nasze choroby
10. który, wzywa nas, byśmy szli za Nim

Tajemnica 5. Ukrzyżowanie Jezusa
1. z szat odarty
2. na krzyżu rozciągnięty
3. do krzyża przybity
4. żółcią i octem pojony
5. policzony między złoczyńców
6. któremu tłumy urągały
7. który dał nam Maryję za Matkę
8. który oddał ducha w ręce Ojca
9. po którego śmierci zasłona Przybytku się rozdarła
10. którego złożono do grobu Józefa z Arymatei

TAJEMNICE CHWALEBNE

Tajemnica 1.: ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia
2. którego pusty grób odkryła Maria Magdalena
3. którego pusty grób zobaczyli Jan i Piotr
4. który ukazał się Marii Magdalenie jako ogrodnik
5. który wstąpił do swojego i naszego Ojca
6. który stanął pośrodku uczniów pomimo zamkniętych drzwi
7. który ukazał uczniom swoje przebite ręce i bok
8. który posłał swych uczniów
9. który tchnął w uczniów Ducha Świętego
10. który udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów

Tajemnica 2.: WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
1. który ganił niewiarę i zatwardziałość serca Apostołów
2. który nakazał uczniom, by byli Jego świadkami
3. który otworzył umysły Apostołów, aby mogli rozumieć Pisma
4. który wezwał uczniów, by nauczali cały świat
5. który obiecał, że przepowiadaniu będą towarzyszyć znaki
6. któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi
7. który przykazał uczniom udzielać chrztu narodom
8. który czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba
9. który zasiada po prawicy Ojca
10. który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

Tajemnica 3.: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. który się począł z Ducha Świętego
2. który swego Świętego Ducha zesłał wszystkim wiernym
3. który chrzci nas Duchem Świętym
4. na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5. na którym spoczął Duch Święty
6. który ostrzega nas przed bluźnierstwem przeciw Duchowi
7. który obiecał uczniom zesłanie Ducha Pocieszyciela
8. którego Ducha Apostołowie oczekiwali w Wieczerniku
9. który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał nam Ducha Świętego
10. którego Ducha Świętego we chrzcie świętym otrzymaliśmy

Tajemnica 4.: WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ
1. który Ciebie, wziął do nieba
2. który Ciebie, posadził po swej prawicy
3. który Ciebie, dał nam za pośredniczkę łask wszelkich
4. któregoś Ty jest Matką nieskalaną
5. któregoś Ty jest Matką najczystszą
6. któregoś Ty jest Matką dziewiczą
7. któregoś Ty jest Matką nienaruszoną
8. któregoś Ty jest Matką najmilszą
9. którego dóbr niebieskich na wieki zażywasz
10. którego chwałę już teraz dzielisz

Tajemnica 5.: UKORONOWANIE MB
1. który Ciebie, uczynił królową nieba i ziemi
2. który Ciebie, uczynił królową Aniołów
3. który Ciebie, uczynił królową Patriarchów
4. który Ciebie, uczynił królową Proroków
5. który Ciebie, uczynił królową Apostołów
6. który Ciebie, uczynił królową Męczenników
7. który Ciebie, uczynił królową Wyznawców
8. który Ciebie, uczynił królową Dziewic
9. który Ciebie, uczynił królową wszystkich Świętych
10. który Ciebie uczynił królową różańca świętego

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

21 Lip 2024 - niedziela
10:30 - 11:30
Msza św.

21 Lip 2024 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

22 Lip 2024 - poniedziałek
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony