radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Spis treści

 Dopowiedzenia różańcowe

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica 1. Zwiastowanie
1. którego poczęcie zwiastował Anioł
2. który począł się Ducha Świętego
3. który nie naruszył Twego panieństwa
4. który będzie wielki
5. który będzie nazwany Synem Najwyższego
6. któremu Bóg da tron ojca Dawida
7. którego królestwu nie będzie końca
8. którego poczęciu powiedziałaś „tak”
9. który przyjął Twą pokorną wolę
10. który sobie wybrał Ciebie za Matkę

Tajemnica 2. Nawiedzenie
1. którego nosiłaś w swym łonie
2. z którym nawiedziłaś dom Elżbiety
3. z którego przybycia rozradował się Jan
4. który napełnił Elżbietę Duchem Świętym
5. który uczynił Ci wielkie rzeczy
6. którego imię jest święte
7. którego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
8. który rozprasza pysznych
9. który wywyższa pokornych
10. który łaknących napełnia dobrami

Tajemnica 3. Narodzenie Jezusa
1. którego porodziłaś w stajence
2. którego owinęłaś w pieluszki i złożyłaś w żłobie
3. którego karmiłaś swą dziewiczą piersią
4. którego Aniołowie wielbili śpiewem Gloria
5. któremu jako pierwsi cześć oddali pasterze
6. do którego gwiazda przywiodła Mędrców
7. któremu Mędrcy złożyli pokłon
8. którego Mędrcy uczcili złotem, kadzidłem i mirrą
9. na którego życie nastawał Herod
10. który musiał szukać ucieczki w Egipcie

Tajemnica 4. Ofiarowanie Jezusa
1. którego obrzezano ósmego dnia
2. któremu imię przed poczęciem nadał Anioł
3. którego wraz z Józefem zaniosłaś do świątyni
4. czterdzieści dni po narodzeniu ofiarowany Bogu
5. wykupiony parą ubogich gołąbków
6. wzięty na ręce przez starca Symeona
7. którego starzec Symeon pobłogosławił
8. który jest światłem na oświecenie pogan
9. który jest chwałą ludu Izraela
10. on jest znakiem, któremu sprzeciwiać się bedą

Tajemnica 5. Znalezienie Jezusa
1. z którym co roku pielgrzymowałaś do Jerozolimy
2. który pozostał sam w świątyni
3. którego szukałaś wśród krewnych i znajomych
4. który w świątyni słuchał uczonych i pytał
5. którego mądrością wszyscy się zdumiewali
6. który przebywał w Domu Ojca swego
7. który powrócił z Tobą i Józefem do Nazaretu
8. który był Tobie i Józefowi we wszystkim posłuszny
9. który pomnażał swą mądrość
10. rosnący w łasce u Boga i u ludzi

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnica 1.: CHRZEST W JORDANIE
1…którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel
2…który chrzci nas Duchem Świętym
3…który przykazał Janowi, by ten Go ochrzcił
4…na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5…o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój miły”
6…który pościł na pustyni przez czterdzieści dni
7…który był trzykrotnie kuszony przez diabła
8…który wzywa nas do nawrócenia
9…który powołał uczniów spośród rybaków
10…który uzdrawiał wszelką chorobę wśród ludu

Tajemnica 2.: CUD NA GODACH W KANIE GALILEJSKIEJ
1…który jest Mesjaszem, zapowiedzianym w Prawie
2…który jest zapowiedzianą Jakubowi drabiną do nieba
3…o którym powiedziałaś: „Uczyńcie, co wam powie”
4…który przemienił sześć stągwi wody w wino
5…którego cud w Kanie Galilejskiej był pierwszym znakiem
6…którego ciało jest prawdziwą świątynią Bożą
7…który sam jeden wie, co jest w człowieku
8…który oczekuje narodzonych z wody i z Ducha
9…który wzywa do poddania się tchnieniu Ducha Świętego,
10… jedyny, co zstąpił z nieba

Tajemnica 3.: PRZEPOWIADANIE KRÓLESTWA BOŻEGO
1…który nauczał o Królestwie w przypowieściach
2…który uczy, że Królestwo Boże jest ukryte
3…którego Królestwo wzrasta niczym ziarno
4…którego Królestwo podobne jest do zakwasu chlebowego
5…do którego Królestwa wiedzie ciasna brama
6…którego Królestwo należy do tych, co są podobni dzieciom
7…który szuka owcy zagubionej
8…który raduje się każdym nawróconym grzesznikiem
9…który ostrzega, że bogaczom trudno wejść do Królestwa
10…który objawił nam, że Królestwo już jest pośród nas

Tajemnica 4.: PRZEMIENIENIE
1…w którym Piotr wyznał oczekiwanego przez Izrael Mesjasza
2…który uczniom swą śmierć i zmartwychwstanie zapowiedział
3…który wzywa nas, byśmy myśleli o tym, co Boże
4…który przemienił się przed Piotrem, Jakubem i Janem,
5…którego szaty stały się lśniąco białe
6…z którym rozmawiali Mojżesz i Eliasz
7…o którym Ojciec zaświadczył: „To jest Syn mój umiłowany”
8…który objawia, że dla wierzącego wszystko jest możliwe
9…który wymaga, by pierwszy był sługą wszystkich
10…który objawia, że kto nie jest przeciwko Niemu, jest z Nim

Tajemnica 5.: USTANOWIENIE EUCHARYSTII
1…który podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi uczniom
2…który nakazał nam nawzajem sobie służyć
3…który daje nam nowe przykazanie miłości
4…który jest drogą, prawdą i życiem
5…którego Pascha wybawia nas z niewoli grzechu
6…który przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew
7…którego Krew jest krwią Nowego Przymierza
8…który wzywa nas do czujności i modlitwy
9…który daje nam pokój, którego świat dać nie może
10…który zwyciężył świat

TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica 1. Konanie w Ogrojcu
1. który wzywa nas do czujności
2. który trwożył się i smucił w ogrodzie Getsemani
3. który oblewał krwawym potem
4. który prosił Ojca, by zabrał od Niego kielich męki
5. który przyjął wolę Ojca
6. którego Anioł pocieszał
7. którego zdradził pocałunek Judasza
8. który uzdrowił odcięte ucho sługi arcykapłana
9. który wzywa nas, byśmy się modlili i czuwali
10. który wzywa nas, byśmy nie ulegli pokusie

Tajemnica 2. Biczowanie Jezusa
1. którego Piotr trzykroć się zaparł
2. spoliczkowany przed sądem arcykapłana
3. przez Sanhedryn uznany bluźniercą
4. z szat po raz pierwszy obnażony
5. do słupa przywiązany
6. którego ciało szarpano biczami
7. za nas wydany
8. cichy i pokornego serca
9. który przyszedł, by zbawić to, co zginęło
10. nie lękający się tych, którzy ducha zabić nie mogą

Tajemnica 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
1. którego nie potępił namiestnik rzymski
2. którym wzgardził naród wybrany
3. którego koronę upleciono z cierni
4. którego berło zrobiono z trzciny
5. na pośmiewisko w szkarłat ubrany
6. wyszydzony i wyśmiany
7. bity po głowie i opluwany
8. wyprowadzony to tłumu przez Piłata
9. o którym Piłat rzekł: „Oto człowiek”
10. który oczekuje od nas miłosierdzia

Tajemnica 4. Droga Krzyżowa
1. któremu krzyż na ramiona włożono
2. który pod krzyżem upadał
3. któremu pomagał przymuszony Szymon
4. który pocieszał płaczące niewiasty
5. który wziął na siebie nasze niemoce
6. którego wzywa nas, byśmy się zaparli siebie
7. który uczy nas miłości nieprzyjaciół
8. który którego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie
9. który poniósł nasze choroby
10. który, wzywa nas, byśmy szli za Nim

Tajemnica 5. Ukrzyżowanie Jezusa
1. z szat odarty
2. na krzyżu rozciągnięty
3. do krzyża przybity
4. żółcią i octem pojony
5. policzony między złoczyńców
6. któremu tłumy urągały
7. który dał nam Maryję za Matkę
8. który oddał ducha w ręce Ojca
9. po którego śmierci zasłona Przybytku się rozdarła
10. którego złożono do grobu Józefa z Arymatei

TAJEMNICE CHWALEBNE

Tajemnica 1.: ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia
2. którego pusty grób odkryła Maria Magdalena
3. którego pusty grób zobaczyli Jan i Piotr
4. który ukazał się Marii Magdalenie jako ogrodnik
5. który wstąpił do swojego i naszego Ojca
6. który stanął pośrodku uczniów pomimo zamkniętych drzwi
7. który ukazał uczniom swoje przebite ręce i bok
8. który posłał swych uczniów
9. który tchnął w uczniów Ducha Świętego
10. który udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów

Tajemnica 2.: WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
1. który ganił niewiarę i zatwardziałość serca Apostołów
2. który nakazał uczniom, by byli Jego świadkami
3. który otworzył umysły Apostołów, aby mogli rozumieć Pisma
4. który wezwał uczniów, by nauczali cały świat
5. który obiecał, że przepowiadaniu będą towarzyszyć znaki
6. któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi
7. który przykazał uczniom udzielać chrztu narodom
8. który czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba
9. który zasiada po prawicy Ojca
10. który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

Tajemnica 3.: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. który się począł z Ducha Świętego
2. który swego Świętego Ducha zesłał wszystkim wiernym
3. który chrzci nas Duchem Świętym
4. na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5. na którym spoczął Duch Święty
6. który ostrzega nas przed bluźnierstwem przeciw Duchowi
7. który obiecał uczniom zesłanie Ducha Pocieszyciela
8. którego Ducha Apostołowie oczekiwali w Wieczerniku
9. który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał nam Ducha Świętego
10. którego Ducha Świętego we chrzcie świętym otrzymaliśmy

Tajemnica 4.: WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ
1. który Ciebie, wziął do nieba
2. który Ciebie, posadził po swej prawicy
3. który Ciebie, dał nam za pośredniczkę łask wszelkich
4. któregoś Ty jest Matką nieskalaną
5. któregoś Ty jest Matką najczystszą
6. któregoś Ty jest Matką dziewiczą
7. któregoś Ty jest Matką nienaruszoną
8. któregoś Ty jest Matką najmilszą
9. którego dóbr niebieskich na wieki zażywasz
10. którego chwałę już teraz dzielisz

Tajemnica 5.: UKORONOWANIE MB
1. który Ciebie, uczynił królową nieba i ziemi
2. który Ciebie, uczynił królową Aniołów
3. który Ciebie, uczynił królową Patriarchów
4. który Ciebie, uczynił królową Proroków
5. który Ciebie, uczynił królową Apostołów
6. który Ciebie, uczynił królową Męczenników
7. który Ciebie, uczynił królową Wyznawców
8. który Ciebie, uczynił królową Dziewic
9. który Ciebie, uczynił królową wszystkich Świętych
10. który Ciebie uczynił królową różańca świętego

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Klauzule Dominika z Prus


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

 

1. Jezus, którego za Anielskim Zwiastowaniem poczęłaś z Ducha Świętego,

2. Jezus, którego to poczętego zaniosłaś przez góry do Elżbiety,

3. Jezus, którego porodziłaś w radości zachowując swoje dziewictwo,

4. Jezus, którego adorowałaś jako swego Stwórcę i którego karmiłaś swą dziewiczą piersią,

5. Jezus, którego owinęłaś w pieluszki i położyłaś w żłobie,

6. Jezus, którego wielbili Aniołowie śpiewając „Gloria in excelsis Deo” i którego pasterze znaleźli w Betlejem,

7. Jezus, który został obrzezany ósmego dnia i nazwany imieniem Jezus,

8. Jezus, którego wielbili i oddali cześć trzej królowie przynosząc dary,

9. Jezus, którego zaniosłaś do Świątyni na swych matczynych rękach i ofiarowała Bogu Ojcu,

10. Jezus, którego wielbił starzec Symeon biorąc go na swe ramiona i którego rozpoznała wdowa Anna,

11. Jezus, z którym uciekałaś do Egiptu, aby schronić się przed Herodem

12. Jezus, z którym po siedmiu latach powróciłaś do swej krainy, gdy przywołał go Anioł

13. Jezus, którego zgubiłaś w Jerozolimie gdy miał dwanaście lat, którego szukałaś w bólu przez trzy dni i którego odnalazłaś w świątyni,

14. Jezus, który wzrastał przed Bogiem i przed ludźmi w wieku, łasce i mądrości,

15. Jezus, którego Jan ochrzcił w Jordanie i wskazał palcem jako na Baranka Bożego,

16. Jezus, który pościł na pustyni przez czterdzieści dni i którego Szatan kusił trzykrotnie,

17. Jezus, który głosił Królestwo Bo ze uczniom i światu,

18. Jezus, który przywrócił wzrok ślepym, oczyścił trędowatych, uzdrowił paralityków i uwolnił opętanych,

19. Jezus, którego stopy Maria Magdalena umyła łzami swymi, wytarła we włosy i namaściła wonnym olejkiem,

20. Jezus, który wskrzesił Łazarza umarłego od czterech dni,

21. Jezus, który na sześć dni przed męką został triumfalnie przyjęty przez lud gdy jechał na osiołku

22. który podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Swego Ciała i Swojej Krwi

23. Jezus, który wszedł do ogrodu Oliwnego z uczniami, modlił się żarliwie i pocił się krwawym potem,

24. Jezus, który wyszedł naprzeciw swych nieprzyjaciół i dobrowolnie oddał się w ich ręce,

25. Jezus, którego zwierzchnicy żydowscy związali i zaprowadzili do arcykapłana,

26. Jezus, którego oskarżyli fałszywi świadkowie i którego opluto, spoliczkowano i zbito rózgami,

27. Jezus, którego Herod i Piłat skazali na śmierć krzyżową niczym złoczyńcę,

28. Jezus, którego obnażonego z szat Piłat kazał okrutnie ubiczować,

29. Jezus, którego żołnierze ukoronowali cierniem, poniżyli, wyśmiali i dla drwiny odziali w purpurę

30. Jezus, którego skazano na śmierć haniebną i prowadzono na kaźń z dwoma złoczyńcami,

31. Jezus, którego ręce i nogi przybito gwoździami do krzyża i któremu podano wino zmieszane z mirrą i żółcią,

32. Jezus, który modlił się za swych oprawców słowami: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.

33. Jezus, który powiedział łotrowi wiszącemu po prawej stronie: „Zaprawdę, dziś będziesz ze mną w raju”,

34. Jezus, który Tobie, Matko Najświętsza, powiedział: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana: „Oto Matka twoja”,

35. Jezus, który krzyczał: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? „,

36. Jezus, który powiedział: „Wykonało się”,

37. Jezus, który na końcu powiedział: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”,

38. Jezus, który sam będąc święty cierpiał za nas, grzeszników, okrutną śmierć. Chwalmy za to Pana!

39. Jezus, któremu żołnierz otworzył bok włócznią i z którego wypłynęła woda i krew na odpuszczenie naszych grzechów,

40. Jezus, którego Najświętsze Ciało przyjaciele zdjęli z krzyża i złożyli Go, martwego, w grobie

41. Jezus, którego sprawiedliwi pochowali owinąwszy w całun i namaściwszy wonnymi olejkami

42. Jezus, którego grób zapieczętowano i postawiono pod strażą,

43. Jezus, którego Najświętsza Dusza zeszła do piekieł, aby pocieszyć świętych patriarchów i zaprowadzić z sobą do raju,

44. Jezus, który zmartwychwstał trzeciego dnia i rozradował nas radością niewysłowioną,

45. Jezus, który po swym zmartwychwstaniu ukazywał się często uczniom i wiernym aby umocnić ich serca w świętej wierze,

46. Jezus, który w obecności uczniów i Twojej, Matko, obecności wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca,

47. Jezus, który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał wiernym swego Ducha Świętego, którego był im obiecał,

48. Jezus, który Ciebie, Najlepsza Matko, zabrał do nieba, posadził po prawicy i chwalebnie ukoronował,

49. Jezus, który niech za twym, Matko, wstawiennictwem, raczy nas, jego pokorne sługi, po tym nędznym życiu zabrać do siebie i posadzić w Królestwie Ojca Swego,

50. Jezus, który z Ojcem i z Duchem Świętym i z Tobą, chwalebna Matko, żyje i króluje, Król chwalebny i zwycięski na wieki wieków.


 

Tajemnice Różańcowe w Piśmie Świętym

Tajemnice Radosne

I. Zwiastowanie NMP Łk 1,26-38: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

II. Nawiedzenie św. Elżbiety Łk 1,39-45: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę...

III. Narodzenie Jezusa Łk 2,1-7: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz...

IV. Ofiarowanie w świątyni Łk 2,22-38: Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu...

V. Znalezienie w świątyni Łk 2,41-52: Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

 

Tajemnice Światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Łk 3,15-22

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

II. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej J 2,1-11: Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina".

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Mt 4,23-25: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

IV. Przemienienie na górze Tabor Mt 17,1-8: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

V. Ustanowienie Eucharystii Mk 14,22-25: A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym".

 

Tajemnice Bolesne

I. Modlitwa w Ogrójcu Mk 14,32-42: A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: "Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił". Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. "I rzekł do nich: "Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!"

II. Biczowanie Mt 27,15-26: A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: "Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?"

III. Cierniem ukoronowanie Mk 15,16-20: Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królu Żydowski!" Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.

IV. Droga Krzyżowa Łk 23,26-32: Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

V. Śmierć na Krzyżu J 19,25-30: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: "Pragnę". Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: "Wykonało się!" I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Tajemnice Chwalebne

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa J 20,1-18: A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

II. Wniebowstąpienie Łk 24,44-53: Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach".

III. Zesłanie Ducha Świętego Dz 2,1-13: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?" - mówili pełni zdumienia i podziwu. "Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: "Co ma znaczyć?" - mówili jeden do drugiego. "Upili się młodym winem" - drwili inni.

IV. Wniebowzięcie Maryi Łk 1,46-56: Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".

V. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Ap 12,1: Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

21 Lip 2024 - niedziela
10:30 - 11:30
Msza św.

21 Lip 2024 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

22 Lip 2024 - poniedziałek
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony