Jaką przygodę mógłbyś przeżyć z bohaterem narodowym, który zszedł z pomnika?

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej i Radio Anioł Beskidów zapraszają na konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży: "Jaką przygodę mógłbyś przeżyć z bohaterem narodowym, który zszedł z pomnika?" Prace należy dostarczyć do 25 maja 2018 r.

Tegoroczna edycja konkursu literackiego wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród celów przyświecających konkursowi znalazły się m.in.: budzenie zainteresowań dotyczących historii lokalnej wśród młodzieży oraz szerzenie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. 

 

Regulamin konkursu literackiego: Jaką przygodę mógłbyś przeżyć z bohaterem narodowym, który zszedł z pomnika? 

I Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku:
I kat. 4-6 lat - przedszkola
II kat. 7-10 lat - klasy 1-3 szkoły podstawowej
III kat. 11-13 lat - klasy 4-6 szkoły podstawowej
IV kat. 14-16 lat - klasy 7 oraz II i III gimnazjum
V kat. 17-19 lat – szkoły ponadgimnazjalne

II Cel:
- budzenie wyobraźni u najmłodszych uczestników poprzez umiejętność łączenia różnych technik plastycznych,
- rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i redagowania tekstu,
- ćwiczenie umiejętności budowania poprawnej wypowiedzi pisemnej według ogólnie przyjętych zasad gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz norm stylistycznych,
- budzenie zainteresowań dotyczących historii lokalnej wśród młodzieży.

III Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Słowackiego 17a reprezentowana przez dyrektora placówki Bogdana Kocurka.

2. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów” mieszczące się przy ul. Św. Jana Chrzciciela 14 w Bielsku-Białej Komorowicach.

3. Konkurs ma charakter cykliczny. Odbywa się raz w roku w miesiącach: od marca do maja (dokładne daty oraz temat aktualizowane są co roku).

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (www.ksiaznica,bielsko.pl) oraz Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów” (www.aniolbeskidow.pl). Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 4 czerwca 2018r. o godz.11.30 w Atrium Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów” przy ul. Św. Jana Chrzciciela 14 w Bielsku-Białej (obok kościoła).

5. Niniejszy regulamin będzie podany do wiadomości publicznej na stronach internetowych: a) Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej: www.ksiaznica.bielsko.pl b) Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”: www.aniolbeskidow.pl

IV Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:

a) w kat. I (4-6 lat) i II (7-10 lat): pracy plastycznej (format A3 lub A4).
b) w kat. III (11-13 lat), IV(14-16 lat) i V (17-19 lat): pracy pisemnej. Tekst powinien być niepublikowany i nieogłaszany dotąd we fragmentach, a także nienagradzany w innych konkursach. Tekst powinien być oddany na arkuszu formatu A4 (pisany ręcznie lub komputerowo) i nie może przekraczać 3 stron. Ponadto musi być opatrzony pseudonimem.

2. W oddzielnej zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym Pseudonimem co praca należy umieścić dane personalne autora: imię, nazwisko, adres domowy, wiek, szkoła, klasa.

3. Prace należy dostarczyć do 25 maja 2018 roku na adres : Książnica Beskidzka – Filia Komorowice ul. Olimpijska 16 43-346 Bielsko-Biała nr telefonu 33 812-27-13

V Ocenianie:

1. Prace oceniać będzie jury w składzie:
• ks. Jacek Pędziwiatr ( przewodniczący jury)
• Miriam Arbter-Korczyńska (redaktor Radia „Anioł Beskidów”)
• Janina Lepianka (kierownik filii Komorowice)
• Anna Kadewska ( bibliotekarz - polonista z filii Komorowice)

2. Ocenie będzie podlegać w stopniu równym:
- oryginalny pomysł
- samodzielność w tworzeniu
- zgodność z tematem - poprawność językowa
- forma: konsekwencja w doborze konwencji gatunkowej
- estetyka pracy

Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą podlegały ocenie jury.

3. Wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2018 o godz. w Atrium Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów” przy ul. Św. Jana Chrzciciela 14 w Bielsku-Białej (obok kościoła).

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyłonieni przez jury większością głosów.

VI Nagrody:

1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
2. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania nagród równorzędnych, ewentualnie wyróżnień.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

VII Postanowienia końcowe:

1. Organizator informuje, że prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane ani odsyłane.
2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać bezpośrednio pod adresem: Książnica Beskidzka filia Komorowice ul. Olimpijska 16 43-346 Bielsko-Biała lub pod numerem telefonu biblioteki: 33 812-27-13.
3. Decyzja organizatorów dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród nie podlega żadnym reklamacjom.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od organizatora.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone